SK Tuřany

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Tuřany
www.sk-turany.cz

Příští zápas

Návštěvní řád

                                           

 sportovního zařízení – fotbalové hřiště v Tuřanech

                                                                                  I.
                                                                Základní ustanovení


1. Sportovní klub Tuřany, z. s., Brno, IČ: 00533025, Hanácká 933/42, jako provozovatel sportovního
    zařízení - fotbalové hřiště v Brně Tuřanech (dále jen „zařízení“) vydává tento návštěvní řád s odkazem
    na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení,
    a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku
    a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré
    podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba
    odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.


                                                                                 II.
                                                            Vstup a pobyt v zařízení

6. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené
    vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení.
7. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník
    povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který
    řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném
    případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.
8. Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou
    osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími
    vnitřními předpisy, jejž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů
    pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných
    návykových látek.
9. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob,
    případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel.
    Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.


                                                                                 III.
                                                       Povinnosti návštěvníků zařízení

10. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval
      bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho
      prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby
      nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
11. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby,
      příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
12. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu
      vyhrazených a určených.


                                                                                IV.
                                                                           Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:
13. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
14. Vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky.
15. Vnášet natlakované nádoby.
16. Vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha).
17. Házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky.
18. Kouření a používání otevřeného ohně.
19. Ničit zařízení a jeho vybavení.
20. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení.
21. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

                                                                                 V.
                                                               Pořadatelská služba

22. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných
      právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
23. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení páskou s nápisem
     „POŘADATEL“.
24. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena,
      a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
25. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci
      její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.


                                                                                 VI.
                                Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

26. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník (provozovatel) odpovídá
      pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho
      zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
27. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci zařízení.3
28. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán
      vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
29. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními
      předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů,
      zrušení sportovní akce).


                                                                                VII.
                                                                          Účinnost

           Tento návštěvní řád je účinný od 1. 1. 2022 a ruší veškeré dříve vydané návštěvní řády.

                                   Lubomír Kovář, předseda Sportovní klub Tuřany, z. s.

 

 

 
 

Události

Žádné nadcházející události.

Tabulka

1. FK Blansko "B" 26 101:35 63
2. FKD 26 84:25 61
3. SK Tuřany 26 56:29 50
4. Lokomotiva H.Heršpice 26 60:59 39
5. FC Svratka Brno 25 55:57 38
6. Babice n/Svitavou 25 66:59 37
7. FK Kunštát "B" 26 37:48 35
8. AC Lelekovice 24 50:55 33
9. FC Medlánky 25 30:43 31
10. SK Cetkovice 26 52:57 30
11. TJ Sokol Bohdalice 26 41:57 29
12. SK Křenovice 26 41:92 25
13. TJ Sokol Rudice 25 42:61 22
14. FC Čebín 26 22:60 14

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SK Tuřany
AC Lelekovice
0:2
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Střelci týmu

9 gólů

Michal Černý

Počet návštěv: 32307
Posledních 30 dnů: 1121 | Posledních 7 dnů: 194 | Poslední den: 11

© 2024 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena | mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne